EВРОПРОЕКТ на Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопански и индустриални предприятия в България
Начало
Еврофондове - "ОП"
Европроект Европроект
ОБЩИНА ЯМБОЛ
Климат
Преходно-континентален и континентално-средиземноморски климат.
Средногодишна температура: 12 °С – 12,5 °С
Средногодишната максимална температура +17,9 °С и средногодишната минимална темпе-ратура +6,4 °С са сравнително високи и обуславят формирането на горещ през лятото и сравнително мек през зимата климат.
Средна годишна сума на валежите – 541 л/кв. м.
Община Ямбол

Преобладаващи през годината са североизточните ветрове. Районът на общината се на-мира в област с вятър под 1 m/s, което се определя от специалистите като добри условия за разсейване на атмосферните замърсители в България. Средногодишната скорост на вятъра за района е 3,2 m /s.

Релеф и почви
Средната надморска височина на града е от 100 до 200 м.
Разнообразни почви: черноземни смолници, каменно-горски и алувиално-ливадни.
Черноземните смолници заемат значителни площи и са подходящи за отглеждане на зърнени, фуражни и технически култури. Алувиално-ливадните почви се срещат около реките и са подходящи за отглеждане на зеленчуци, ориз и други.

Диана - богинята на лова и символ на град Ямбол
 
Град Ямбол е административен център на Община Ямбол с площ 91 км2. Ямбол се намира в югоизточната част на България и е разположен в Тунджанско-странджанската низина. Градът е построен на двата бряга на р. Тунджа – четвъртата по големина в страната. Община Ямбол е уникална като структура – изградена е като град община и граничи от всички страни с населените места на община Тунджа. Ямбол се намира в Югоизточния район за планиране, който включва областите Ямбол, Сливен и Бургас.
- автомагистрала “София - Бургас” на 22 км северно от Ямбол
- на 75 км от границата с Турция южно от Ямбол
МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ - форма на управление
1. Областна администрация – гр. Ямбол
Осъществява връзката между централните и местни власти. Областният управител се наз-начава на централно ниво и оглавява областната администрация.
 
2. Общински съвет
Всяка община има Общински съвет, който е колективен орган на самоуправление и пред-ставлява законодателната власт в общината. Съгласно закона за местното самоуправле-ние, Общинският съвет е управляващ орган с четири годишен мандат. Съветът определя политиката на общинско развитие и упражнява контрол върху изпълнението му. Общински съвет – Ямбол е представен от 37 общински съветници, излъчени от 10 политически партии и 3 коалиции.

Длъжности:

- Председател на Общински Съвет: Живко Желев
- Председатели на постоянни комисии: 9 общински съветници

Общинския съвет има 9 постоянни комисии.

3. Община Ямбол
Основната административно-териториална единица на местно ниво е общината. Кметът е местния орган на изпълнителната власт. Той ръководи дейността на общинската администрация, отговаря за изпълнението на бюджета и изпълнява решенията на Общинския съвет.

Структура на Общинска администрация – Ямбол:

1. КМЕТ – Кирил Тодоров
Тел.: 046/ 66 22 66
Факс: 046/ 66 22 47
E-mail: obsv@obshtinayambol.org

2. ЗАМ. КМЕТ – Ангел Тепсизов
Икономика, финансови дейности, териториално устройство и развитие
Тел.: 046/ 66 22 82

3. ЗАМ. КМЕТ – Милен Гайдаров
Култура, образование, здравеопазване, спорт, младежки дейности
Тел.: 046/ 66 22 52

4. ЗАМ. КМЕТ – Румен Гърдев
Евроинтеграция, икономика, инвестиции, НПО
Тел.: 046/ 66 22 84

5. СЕКРЕТАР – Драгомир Димитров
Тел.: 046/ 66 22 87

Сградата на Община Ямбол

Кирил Тодоров,  Кмет на гр. Ямбол

Кирил Тодоров

Кмет на гр. Ямбол

Г-н Кирил Тодоров е завършил средно образование в Матема-тическа гимназия "Н.И.Лобачевски" - гр. Ямбол и висше образова-ние във Висш икономически институт "Карл Маркс"- гр. София, специалност "Социално-икономическа информация". Притежава няколко допълнителни квалификации: Програма по банки и финанси - диплома, Международен банков институт София и The Chartered Institute of Bankers-London; "Финансов мениджмънт", Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, София; "Организация и управление на фирмата", Българо-Британски център за професионално развитие, София; "Борсов посредник /брокер/ -лицензи А и Б", Софийска стокова борса, София; "Маркетинг и борси", Австрийски национален институт, София.
Кирил Христов Тодоров започва работа през август 1990 г. като специалист в Национален статистически институт, направления "Статисти-чески изследвания на жизненото равнище на населението" и "Статистически изследвания на цените". От декември 1991 г. до ноември 1992 г. е изпълнявал длъжността Главен счетоводител и кординатор в ТК "Куриер 5"- гр. София. От август 1993 г. до февруари 1994 г. работи като проектант в ЕФ "Ямболпроект" - гр. Ямбол, а след това до февруари 2002 г. в ОББ АД клон Ямбол е заемал длъжностите: валутен счетоводител и дилър, счетоводител на гише за фирми и граждани, главен счетоводител, помощник мениджър и старши специалист "Кредитиране и специализирани продукти и услуги". Преди да бъде избран за кмет на Ямбол е работил като директор на БУЛБАНК АД клон-Ямбол
.

 
За административното обслужване на гражданите в общинската администрация е обособен Център за административни услуги. Центърът беше открит на 4.06.2001 г. Работно време с граждани: всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч.
Служителите в центъра посредничат за извършването на всички видове услуги и дават информация за тях. На "едно гише" се подават заявления, придружени с необходимите окомплектоващи документи, получават се готовите документи и се заплащат таксите за услугите. Работните места са оборудвани с модерна компютърна техника и специализиран софтуер. На разположение на гражданите е брошура с вида на извършените услуги, необходимите документи и таксите, които се събират.
За информация относно предлаганите услуги, необходими документи, такси и срокове:

Списък на услугите, които се извършват в ЦАУ:

I. Гражданска регистрация
II. Гражданско състояние
III. Икономически дейности
IV. Общинска собственост
V. Териториално устройство и развитие
VI. Други

   
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

На територията на общината се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци;
Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
Физическите и юридическите лица заплащат такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани открити или покрити пазари, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински социални услуги;

4. за добив на кариерни материали;
Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, които добиват кариерни материали, включително от дъното на водоеми. Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното находище не дължат такси по този раздел.

5. за технически услуги;

- за издаване на скица за недвижим имот в урбанизирана територия
Експресна услуга /до 24 часа/: Формат А4 – 22 лв.
Бърза услуга /5 работни дни/: Формат А4 – 14.50 лв.
Обикновена услуга /10 раб. дни/ Формат А4 – 7.30 лв.

- издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване и изчертан подземен кадастър – 14 дневен срок по ЗУТ

- за издаване на удостоверения на факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство:
Обикновена услуга /срок 14 раб. дни/ - 5.30 лв.
Бърза услуга /срок 7 раб. дни/ - 10.50 лв.

- за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
за копие от строително разрешение /срок 1 раб. ден/ – 5.30 лв.
За копие от проектна документация /срок 3 раб. дни/ – 16 лв. и действителните разходи за размножаване

- за издаване на разрешения за поставяне на временни постройки, преместваеми съоръжения и рекламни елементи
за срок до 1 месец – 2.60 лв.
за срок повече от 1 месец – 31 лв.
срок за издаване на разрешението – 30 дни

6. туристическа такса – заплаща се от всяко лице, ползващо средство за подслон и място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, едновременно със заплащането на услугата.

7. за административни услуги и други – това са услуги, извършвани по гражданско състояние. Услугите се извършват в рамките на един работен ден.

8. както и за всички други местни такси, предоставени от общината, определени със закон.

 
На територията на община Ямбол има:
- 4 начални
- 8 основни училища
- 1 прогимназия
- 2 езикови гимназии
- 1 математическа гимназия
- 1 профилирана гимназия
- 8 професионални гимназии
- 1 спортно училище
- 3 извънучилищни звена:
• Обединен Детски Комплекс
• Национална Астрономическа Обсерватория и Планетариум
• Между училищен Център за трудово политехническо обучение
Професионалните гимназии в града са както следва:
• Професионална гимназия по екология и химични технологии
• Професионална гимназия по земеделие
• Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм
• Професионална техническа гимназия
• Професионална гимназия по икономика
• Професионална гимназия по лека промишленост
• Професионална гимназия по строителство и геодезия
• Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника
Община Ямбол има разработена Програма за управление на отпадъците и приета от Общински съвет – Ямбол. Към момента в общината не е въведена система за разделно събиране на твърдите битови отпадъци. Общината разполага със собствен обект – депо за ТБО /обслужва само населението на община Ямбол/, намиращо се на територията на община Тунджа на разстояние 15 км от град Ямбол, узаконено, проектирано и контролирано. В Ямбол няма завод за преработка на ТБО.

КОМУНИКАЦИИ

Кабелни телевизии:

СУПЕР ВИЖЪН+
8600 Ямбол, ул. „Бузлуджа” № 13
Централа: 046/ 66 33 66
www.svplus.tv
Изп. директор: Мария Качулева

Диана Кабел ТВ
8600 Ямбол, ул. „Търговска” № 16
Тел.: 046/ 66 20 25, 66 20 21; факс: 66 20 23
www.dianacable.net

Вестници:

в-к Делник – ежедневник
8600 Ямбол, ул. „Милин Камък” № 8, печатница "Светлина", п. к. 189
Тел. главен редактор: 046/ 66 94 84, 66 94 85, 66 94 86

в-к Живот и Пари – седмичник
8600 Ямбол, ул. „Търговска” № 2, п. к. 277
Тел.: 046/ 66 44 22

в-к Тунджа – два пъти в седмицата
8600 Ямбол, ул. „Цар Иван Асен" № 2, п. к. 94
Тел. на редакцията: 046/ 66 41 85

в-к Тракиец – седмичник, общински вестник
8600 Ямбол, ул. „Васил Карагьозов" № 5
Тел. на редакцията: 046/ 66 25 51

в-к Време – седмичник
8600 Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 2, вх. Д, ап. 94
Тел. на редакцията: 046/ 2 34 39

в-к Ямбол – седмичник
8600 Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 9, п. к. 198
Тел. на редакцията: 046/ 66 23 17

ЯМБОЛ свят – електронен вестник
www.jambol.org

Радиа:

Радио Веселина – 91.2 FM
8600 Ямбол, ул. „Бели Дрин” № 11
Тел./Факс: 046/ 66 90 14, 046/ 66 90 15
www.radioveselina.bg

1. Български пощи ЕАД
8600 Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 3
www.bgpost.bg

• Писмовни пратки
• Колетни пратки
• Парично - преводни услуги
• Куриерски услуги -Bulpost, EMS
• Рекламни пощенски услуги
• BUREAUFAX услуги
• Превоз на пратки в пакети, чували и контейнери
• Продажба на база данни в електронен вид на пощенски кодове
• Предоставяне на куриерски услуги в 153 пощенски станции, разположени в 110 населени места на територията на Република България

2. „БЛУ ЕКСПРЕС МЕЙЛ” ООД
- Офис в Ямбол: тел. 046/ 66 37 61
- Интернет страница: www.blueexpressmail.com

3. D&D Express

Worldwide Courier and Airfreight Express
Куриерски услуги от врата до врата, международни и за страната

За контакти:
Ивелин Койнов
GSM: 0887/ 933 498
E-mail: dndyambol@abv.bg
www.dnd-express.bg

4. СИТИ ЕКСПРЕСБързи куриери за страната и чужбина – експресни куриерски услуги, услуги за пратки с наложен платеж (инкасо).
За контакти: Офис в Ямбол – 046/ 66 35 89, 0898/ 410 723

5. ИН ТАЙМ

1. Експресни куриерски услуги – ИН ТАЙМ
2. Логистични и спедиторски услуги – ИН ТАЙМ КАРГО

- офис в Ямбол - 046/ 66 31 11
- интернет страница: www.intime.bg
- e-mail: intime@intime.bg

6. СПИДИ
Градски куриер, експресни куриерски услуги и доставки, карго и транспорт на територията на Република България от врата до врата.

а/ Куриерски услуги
б/ Карго
в/ Други услуги
г/ Застраховане
д/ Международни услуги

- 8600 Ямбол, ул. „Богомил” № 9
- офис в Ямбол – 046/ 66 41 87, 3 81 36
- интернет страница: www.speedybg.com
- e-mail: speedy@speedybg.com

7. ИНТЕРЛОГИСТИКА

• Експресни куриерски услуги.
• Транспорт и спедиция.
• Митническо оформяне, склад и дистрибуция.

- офис в Ямбол – 046/ 5 42 63
- интернет страница: www.interlogistica.info.bg
- e-mail: interlogvar@mbox.digsys.bg

8. ЕКОНТ ЕКСПРЕС
Куриерски услуги на територията на България!

Гр. Ямбол, ул. „Искър” 1А
Тел.: 046/ 66 94 05
www.econtexpress.com

9. DHL
Куриерски и логистични услуги, въздушни и морски превози на товари и сухоземния транспорт, има световно покритие. Международната мрежа на "Ди Ейч Ел" свързва над 220 страни в целия свят.

8600 Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” 3
Тел.: 046/ 66 42 90
www.dhl.bg

БТК – Българска Телекомуникационна Компания АД
8600 Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 3
www.btk.bg
Teл. Кoд за България 00359 xxxxxxx
Teл. Код за Ямбол 046 xxxxxx


ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА Дължината на уличната мрежа на община Ямбол е общо 160 км. От тях:
- първостепенна улична мрежа /улици II, III и IV клас/ – с дължина 48 км
- второстепенна улична мрежа /улици II и III клас – 70 % от общата мрежа/
- пътища от Републиканската пътна мрежа - II и III клас – общо 22 км, от които второкласни 98 км и третокласни 12.2 км

Маскараден фестивал – Ямбол
Дата: първа събота на месец февруари
Празникът е с национално значение. Маскарадният фестивал е свързан с народния празник Кукеров ден, който е вековна традиция в ямболския край. Маскарадният фестивал има конкурсен характер и в него участват маскарадни групи от цялата страна, които представят многообразието на българските зимни и пролетни празници на маскираните игри /кукери, джамали, бабугери, старци, бразаи и други/. С магичният танц, който изпълняват, младите маскирани мъже прогонват злите сили и правят заклинания за плодородие и благополучие.

Народен празник „Трифон Зарезан”
Дата: февруари
Празникът се придържа към установените вековни народни традиции и започва с празнично шествие из улиците на града с конски каруци, обкичени празнично. С песни и танци, начело с миросания ново провъзгласен Цар на виното, участниците в празника – фолклорни състави, музиканти, граждани се отправят към дома на Царя на виното се извършва ритуала „зарязване на лозе”. Веселият празникът продължава с програма на фолклорни състави и индивидуални изпълнители, с дегустация на вина на различни стопани от квартала, с празнични хора.

   

Народен празник „Тодоровден” – Тодоровска кушия
Дата: февруари
В местността „Белянката”, в края на града, се провеждат атрактивни конни състезания: конни надбягвания, надбягвания с конски каруци, конкурси за най-красив кон, за най-атрактивен ездач и други. За победителите в различните категории от състезанието са осигурени парични и предметни награди.

Народен празник „Лазаровден”
Дата: преди „Великден”
Млади момичета, в подходяща за лазарките възраст, облечени в красиви фолклорни костюми и с венци от цветя на главите, обикалят домовете, играят красивия лазарски буенек, водени от избраната от тях кума, и изпълняват автентични лазарски песни за благополучие и благоденствие на дома, който ги е приел. Домакините ги даряват с яйца, с обредни хлябове.

Народен празник „Великден”
Дата: два дни (събота и неделя), определени за празнуването му в съответната година – април/май
На открито площадно пространство се представя празнична фолклорна програма с участието на професионални или самодейни колективи и формации от Ямбол или специално поканени за празника изпълнители от страната. Програмата по традиция завършва с вито великденско хоро, на което се залавят всички – и участници, и зрители, за да бъдат здрави през цялата година.

Народен празник „Гергьовден”
Дата: 6 май
На подходящи места се завързват гергьовденски люлки, на които по традиция ергените люлеят момите. На окичените с крушови листа и пролетна зеленина люлки се люлее за здраве и всеки, който пожелае. Празничното веселие продължава с фолклорна програма и много танци, веселие и закачки.

Народен празник „Свети дух”

Народен събор „Света Троица”
Дата: 40 дни след „Великден”
Съборът е неизменна и атрактивна част от Деня на Ямбол, който се чества винаги на християнския празник Свети Дух, и по традиция от векове се провежда в квартал “Каргон”. Основните моменти от събора са освещаването и раздаването на курбан за здраве, празнична фолклорна програма и народни борби.

Народен празник „Коледуване” – Бъдни вечер
Дата: 24 декември
Коледарски групи от двете квартални читалища – „Пробуда” и „Зора” на Бъдни вечер – 24 декември, посещават домовете и с коледарски танц и песни благославят за здраве и благополучие цялото семейство. Домакините ги даряват с обредни хлябове и дарове от коледната си трапеза.

Музикални празници „Златната Диана”
Дата: 17-21 май
Музикалните празници „Златната Диана” се провеждат в Ямбол от 1968 г. В тях вземат участие камерни музикални формации от България и чужбина. Представят се инструментални камерни състави, камерни оркестри, камерни хорове. По време на празниците се провеждат научни конференции на актуални музикални теми. Празниците имат конкурсен характер. На празниците се връчва Награда на Ямбол за музика, с която се удостоява музикант или музикална формация, допринесли за развитието на музикалната култура на града.

Театрални празници „Невена Коканова”
Дата: месец юни
Първото издание на театралните празници е през 1962 г. под наименованието „Ямболска пролет”. След няколко годишно прекъсване празниците са възстановени през 2004 г. като Театрални празници „Невена Коканова”. По време на празниците в Ямбол гостуват най-добрите театрални постановки за творческия сезон от цялата страна, отличени в различни театрални конкурси режисьори, актьори, сценографи, осъществяват се творчески срещи.

Празник на тракийската народна песен и оркестрова народна музика на името на Стоян Гагов
Дата: през година – втора половина на април
В празника участват самодейни певчески фолклорни формации и народни оркестри – индивидуални и групови и инструменталисти от Югоизточна България.

ОСНОВНИ ФИРМИ

Структуроопределящи отрасли на икономиката в община Ямбол:
- Хранително-вкусова промишленост
- Производство на безалкохолни, алкохолни напитки и вино
- Производство на машини и оборудване
- Производство на кожи и кожени изделия /обувна промишленост/
- Текстилна промишленост
- Печатарство и полиграфия
- Преработваща промишленост /мебелостроене/

МЕСТНИ ИНСТИТУЦИИ

Община Ямбол
8600 Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7
Тел.: 046/ 66 22 66, факс: 046/ 66 22 47
E-mail: obsv@obshtinayambol.org
www.obshtinayambol.org

Областна администрация Ямбол
8600 Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18
Тел.: 046/ 68 68 17, 66 33 55
E-mail: dankinova@yamb.gov.bg
www.yambol.government.bg

Дирекция „Бюро по труда”
• Предоставя на лицата, активно търсещи работа, както и на работодателите информация: за обявени свободни работни места; за лицата, които активно търсят работа; за програми и мерки за заетост, както и за услугите, предоставяни от Бюрото по труда;
• Регистрират лицата, активно търсещи работа, и разработват план за действие на всяко регистрирано лице;
• Осъществяват: посредничество за наемане на работа и психологическо подпомагане; професионално информиране, консултиране и ориентиране; професионално и мотивационно обучение; насочване към програми и мерки за заетост; консултиране за ползване на преференции и премии при запазване на заетостта и/или при увеличаване на заетостта; консултиране за ползване правото на стипендия или премия за обучение за придобиване на професионална квалификация или стажуване;
• Извършват дейности по програми и мерки във връзка със Социално-инвестиционния фонд;
• Консултират относно възможностите за работа на български граждани в чужбина и на чуждестранни граждани в Република България и извършват посредническа дейност по изпълнението на междуправителствени спогодби; правят предложения за издаване на разрешения за работа на чуждестранни граждани в Република България;
• Разработват самостоятелно и/или участват в разработването и реализирането на програми за увеличаване на заетостта и за обучение;
• Участват в изпълнението на национални и местни програми за социална интеграция на рискови групи на пазара на труда;
• Организират набирането, обработката и съхраняването и предоставянето на информация за състоянието на заетостта и безработицата на територията, която обслужват; извършват информационен обмен за свободните работни места и за лицата, активно търсещи работа;
• изготвят анализи и прогнози за състоянието и тенденциите в развитието на местния трудов пазар; извършват изследвания и наблюдения на пазара на труда.

За контакти:
8600 Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2
Тел.: 046/66 24 64
Е-mail: bt-jambol@mbox.infotel.bg

Дирекция „Областна инспекция по труда”
8600 Ямбол, ул. „Търговска” № 2
Тел.: 046/ 66 32 42, 66 32 43
Е-mail: oit_jambol@iagit.org

Областна дирекция „Земеделие и гори”

• Провежда държавната политика в областта на земеделието и горите на територията на област Ямбол
• Събира, обработва и анализира статистическата информация в областта на земеделието и горите, като проектира, създава и поддържа база от данни в земеделието

Подчинение и управление:
- Министерство на земеделието и горите
- Главна дирекция "Структурна политика" към МЗГ

За контакти:
8600 Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 9, ет. 5, п. к. 458
Тел.: 046/ 66 18 52, факс: 046/ 66 18 54
Е-mail: odzg-yambol@mbox.digsys.bg

Митническо бюро Ямбол
• осъществява надзор и контрол на външно - търговската дейност на фирми и граждани.
• Следи за спазването на митническото законодателство на територията на област Ямбол.

Подчинение и управление:
- Агенция митници – София
- Районна митническа дирекция – Бургас
- Митница Бургас

За контакти:
8600 Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 13, ет. 2
Тел.: 046/ 66 42 41, 66 42 40, 4 42 39, 66 42 38, 66 42 37
Е-mail: mbyambol @ descom.com

Областно пътно управление – Ямбол
• Представлява Изпълнителна агенция "Пътища" в област Ямбол и осъществява взаимодействието й с местната администрация;
• Управлява дейността по текущия ремонт и поддържането на републиканските пътища съгласно Закона за пътищата;
• Стопанисва, управлява и експлоатира републиканските пътища съгласно Закона за пътищата;
• Контролира изграждането и експлоатацията на пътните връзки към търговските крайпътни обекти и на рекламните съоръжения;

За контакти:
8600 Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 16
Тел.: 046/ 66 28 28, факс: 046/ 66 23 11
Е-mail: opu_yambol@yahoo.com

Районен център по здравеопазване
• извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и осъществява контрол върху дейността им;
• осъществява контрол върху цялостната дейност на ЦСМП и техните филиали на територията на общината;
• взаимодейства и осъществява контрол върху дейността на РИОКОЗ при реализация на противоепидемичните мероприятия и на мероприятията по промоция на здраве и профилактика на болестите на територията на областта;
• изготвя областна здравна карта;
• определя съставите на ЛКК за експертиза на работоспособността на територията на областта;
• проучва потребностите от медицински специалисти в областта и подготвя план за включването им в програми за следдипломно обучение;
• изгражда и поддържа информационни системи, информационни масиви и технологии, обработва данни за целите на медицинската статистика.

За контакти:
8600 Ямбол, ул. „Българка” № 20
Тел.: 046/ 66 43 82, тел./факс: 046/ 66 43 79
Е-mail: rcz_jam@jambolnet.com

Регионално ветеринарно – медицинска служба
8600 Ямбол, ул. „Батак” № 1
Тел./факс: 046/ 66 36 26
Е-mail: rvms.Yambol @ nvms.government.bg

Регионална дирекция национален строителен надзор
8600 Ямбол, пл. „Освобождение” № 7
Тел.: 046/ 66 39 39

Регионална дирекция „Социално подпомагане”
8600 Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, п. к. 192
Тел./факс: 046/ 66 27 16
E-mail: oblssp-yambol@mbox.digsys.bg

Служба по кадастъра
8600 Ямбол, ул. „Освобождение” № 7
Тел.: 046/ 66 18 79, 66 32 17
E-mail: acad_jambol@cadastre.bg

Териториална Данъчна Дирекция Ямбол
8600 Ямбол, ул. „Търговска” № 57
Тел.: 046/ 68 62 02
Е-mail: tdd_Yambol@tax.egvrn.net

Териториална дирекция „Държавен вътрешно – финансов контрол”
8600 Ямбол, ул. „Джон Атанасов” № 6
Тел.: 046/ 66 35 42, 66 35 43, 66 35 44, факс: 046/ 66 35 41
Е-mail: tdadvfk2ym @ advfk.minfin.bg

Териториално Статистическо Бюро
8600 Ямбол, ж. к. „Златен рог” № 20
Тел.: 046/ 66 20 39, 66 17 74
Е-mail: Administrator@jmbl-28.nsi.bg

Областен координатор към Министерството на спорта
8600 Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 4, стая 9
Тел./факс: 046/ 68 68 28
Янко Янков

Областен координатор към Министерството на икономиката
8600 Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 4, стая 10
Тел.: 046/ 68 68 26
Георги Георгиев
E-mail: g.georgiev@mi.government.bg

Областен координатор към Министерството на труда и социалната политика
8600 Ямбол, ул. „Каранова” № 2, стая 6
Тел.: 046/ 66 24 70
Живка Жекова, Мария Савова

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

• Свободни общински терени с различна големина, за търговска, производствена, складова дейност и услуги в индустриалната зона на община Ямбол
• Газифицирана индустриална зона
• Достъп до пътна и железопътна мрежа
• Развит банков и застрахователен сектор – 16 банки и 9 застрахователни компании
• Регионално митническо бюро
• Развити телекомуникациии – 2 GSM оператора и бързоскоростен Интернет

КАК ЩЕ ПОМОГНЕМ:

• Обучен екип от общински експерти по икономическо развитие – определяне на конкретен експерта за индивидуална работа с потенциални инвеститори
• Съдействие при избора на работната ръка и обучение при необходимост
• Съдействие при избор на подходящо място за инвестиции
• Ускорено издаване на документи за започване на бизнес в общината

ЗА КОНТАКТИ:

ОБЩИНА ЯМБОЛ
8600 Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7
Тел.: +359 46 662266; факс: +359 46 662247
www.obshtinayambol.org

Румен Гърдев – Зам. кмет по Икономическо развитие и евроинтеграция
Тел.: +359 46 66-43-00
Е-mail: rumengardev@abv.bg

Бистра Желязкова – гл. експерт „НПО и икономическо развитие”
Дирекция „Хуманитарни дейности и евроинтеграция”
Тел.: +359 46 68-13-19
Е-mail: bi_yambol@yahoo.com

Лилия Славова – гл. експерт „Местно икономическо развитие”
Дирекция „Хуманитарни дейности и евроинтеграция”
Тел.: +359 46 68-13-21
Е-mail: lslavova@obshtinayambol.org


На горе