EВРОПРОЕКТ на Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопански и индустриални предприятия в България
Начало
Еврофондове - "ОП"
Европроект Европроект
ОБЩИНА ВРАЦА

Профил на Община Враца - Област Враца

Община Враца е разположена в северозападна България. Обхваща части от Предбалкана (Врачанска планина) и Дунавската равнина. Средната надморска височина на общината е 410.8 м. Средната януарска температура в общинския център е 1.9 оС, а средната юлска - 22.2 о С.
Общината е с голяма гъстота на населението – 119,3 души/кв.км. Тя е от градски тип с 80,4 % градско население. Има благоприятна възрастова структура както в рамките на областта, така и за страната (35,7 % коефициент на възрастова зависимост при средна за страната 45,5 % по данни за 2003 г.). Делът на населението с образование над средното е 16 %, със средно образование са 45 %, децата до 7 годишна възраст са 6 %.
На територията на общината са концентрирани 50 % от работната сила на областта. В Община Враца безработицата е на най-ниско равнище в северозападния район на планиране – 8,8 % към 30.09.2005 г.
Делът на обработваемата, в общата площ на земеделската земя през 2003 г. е 80 %, като за областта той е около 78 %. Броят на заетите в аграрния сектор е 22,4% от този за областта, а за секторите на индустрията и услугите, тези стойности са съответно 36,9 и 58,3%.

инж. Войслав Бубев - кмет Община Враца

По брой на заетите, водещи за общината са: Холсим АД, Топлофикация АД, В и K ООД, Враца – Стил АД, СИ ТИ АЙ ООД, Вратица ООД, Дъб АД, ОПАЛ-94 АД, Пътстройинженеринг АД, Центромет АД, РМЗ Вратцата ООД, ЗММ Враца АД, Зоров ЕТ, Лалов & Вачев ЕООД, БКС, Тролейбусен транспорт, Общински пазари и тържища и др.

Враца е утвърден общински и областен център, един от изявените опорни центрове в регионалната селищна мрежа. Със своите стопански, транспортни, комуникационни, административни, социални и културно-просветни функции, Враца е ключов фактор не само в развитието на общината, но и върху развитието на областта и на Северозападния район за планиране.

Тук се намират единствените за Северозападния район на планиране специализирани лечебни заведения, каквито са: 1) Между-областен диспансер за онкологични заболявания със стационар; 2) Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания; 3) Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар; 4) Областен диспансер за психични заболявания.

Община Враца има добре изградена мрежа от образователни заведения. Профилираното обучение в региона започва още от началните училища, характерни са паралелките с изучаване на изобразително изкуство и хореография. Има Природоматематическа гимназия и гимназия за изучаване на чужди езици – немски, английски и испански. Професионални учебни заведения в града са: ПГ по химични технологии "Мария Кюри"; ПТГ по механоелектротехника “Никола Вапцаров” ; ПГ по строителство и архитектура; ПГ по търговия и ресторантьорство; ПГ по текстил и дизайн; ПГ по машиностроене; Спортно училище “Св. Климент Охридски”. Младите хора имат възможност да продължат образованието си в колеж или университет. Традиционни са Педагогическият и Медицинският колеж. Функционират факултети към УНСС - София, Югозападен Университет, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" и Нов български университет.

Във Община Враца съществуват държавни, общински, ведомствени и частни културни институти. Историческият музей е единствения, където може да се види Рогозенското съкровище, върнато преди няколко години, благодарение на инвестицията на Община Враца в закупуване на подходяща система за неговото съхранение и безопасност. В културния календар на град Враца са включени значими международни и национални форуми като:

Националният преглед на малките театрални форми - организиран от Община Враца, Драматичен театър - Враца и финансово подкрепен от Министерство на културата
Международният младежки любителски театрален фестивал "Време" - организиран от Младежки дом - Враца и подкрепен от Министерството на младежта и спорта
Международен младежкият музикален форум - организиран ежегодно от Филхармония – Враца
Общинските културни празници: Ботеви дни в гр. Враца

Общината разполага с добре развита спортна база и структури на клубове за професионален спорт - стадион с 25 000 места и 3 тренировъчни игрища; тенис комплекс с 6 открити корта и покрит тенис корт с трибуни; покрита лекоатлетическа писта; плувни басейни - открит – с олимпийски размери и покрит 25 метров и детски; стрелбища - две - за малокалибрено и за пневматично оръжие; 2 зали за спортни игри; 3 ски – писти в местността “Пършевица”.

Географското местоположение, богатата флора и фауна и уникалния карстов релеф, както и удобните транспортни връзки, са предпоставка за устойчивото развитие на туризма на територията на Природен парк Врачански Балкан. Туристическите продукти са свързани с алтернативния туризъм – планински, велосипеден, етнографски, спортен, орнитоложки, екологичен, с елементи от селски туризъм. Вилите и хотелите във Врачанския балкан, предлагат идеални възможности за организиране на зимни и летни екологични лагери за деца, които се съчетават с образователни програми. Живописните села Паволче и Згориград разполагат с чудесно обзаведени селски къщи за развитие на селски туризъм. Тук както българските, така и чуждестранните гости могат да почувстват традиционното гостоприемство, да се възхитят на чудесната природа, да опитат вкусни и екологично чисти продукти, да дегустират местните вина.

Много са природните забележителности, които могат да се видят в града и околностите на Враца – Вратцата, от която града носи името си, Околчица, където е загинал поетът - революционер Христо Ботев. В самия град са средновековните кули Куртпашова и на Мешчиите, датирани от ХVІ век. В Природен парк “Врачански Балкан” се намират едни от най-интересните пещери и пропасти – около 500. Пещерата “Леденика” е обявена за природна забележителност и туристически обект с международно значение. Тя впечатлява с големите си размери и грабва посетителя с изящната си ледена украса, откъдето произлиза името й. В района на Вратцата се намира внушителния и красив скален масив - един от най-популярните обекти за алпинистите в страната ни - място за провеждане на национални и международни състезания по алпинизъм. Тук са идвали от Русия, Германия, Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Италия и др. Връх Околчица - едно от най-привлекателните места за делта планеризъм не само в България, но и в Европа.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Местоположение
Общината е разположена в Северозападна България на площ от 679 кв.км. В състава на общината се включват 22 населени места – един град и 21 села. Враца е един от най-живописните градове в България, на 110 км от столицата София и на 80 км от ферибот на Дунав при Оряхово и на 83 км от речното пристанище Лом. Враца е областен административен център.
Международни пътища

Е 79 - Гърция – Западна Европа; София – Враца – Видин – Крайова
II – 15 Враца – ферибот Оряхово – Бекет (Румъния)

Климат
Климатът е умерено-континентален. Според делението на страната по температурни условия, общината е в умерено горещ и топъл пояс, с характерна средна януарска температура на въздуха - 1,9 °С и средна юлска 22,2 °С. Температурните условия както за Врачанска община, така и за цялата страна се характеризират с бързо затопляне и повишаване през април. Най-високи са температурите през юли и август. Продължителността на периода с устойчиво задържане на средните денонощни температури на въздуха над 5°С са от 230 до 250 дни, а над 10°С от 180 - 200 дни.
Население
Община Враца е най-голямата по население в областта с 37 % дял от общото население – 212 656 лица, само в гр. Враца живеят 30 % от него. По броят на населението - 64 244 (за 2004 г.) Враца е най-големият град в Северозападен район на планиране и е на 16 място в страната. Във Врачанска община живее 1 % от населението на страната, а във Врачанска област 3 %.
Общинско управление
Управлението на Общината се осъществява от Общинският съвет и от Кмета. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на Общината в рамките на предоставените му правомощия и контролира изпълнение на Общинската програма за развитие. Той обсъжда и проблемите от местно значение, които не са изключителна компетентност на други органи. Кметът е органът на изпълнителната власт в Общината. На 02.11.2003 г. за кмет на Община Враца е избран инж. Войслав Бубев.

Общинският съвет се състои от 37 съветници. Председател е Славей Григоров. Към Общинският съвет са формирани 13 комисии.

Общински услуги
Общинският център за услуги и информация на гражданите функционира от 2002 г. Чрез него се реализира принципа на обслужване на едно гише и се улеснява административното обслужване на населението и бизнеса, налице е прозрачност в работата на общинската администрация. Центърът е разположен на 200 кв.м. на първия етаж в сградата на Общината и е лесно достъпен за хора с увреждания. Общината предоставя услуги в направленията: за устройство на територията, общинската собственост, гражданското състояние, икономическата политика.
Устройство на територията
Направлението включва услуги свързани с издаване на скици, визи; подробни устройствени планове; проекти за инвестиционна инициатива; разрешения за строежи и преустройства на сгради; удостоверения за въвеждане в експлоатация; незаконно строителство; оценка на имот; таксиметров превоз; екология
Общинска собственост
Направлението включва услуги свързани с: регистрация на търговски обекти; строежи върху общинска земя; отдаване под наем на общински обекти; издаване на удостоверения по регистрационни режими; картотекиране на нуждаещи се от жилища.
Гражданско състояние
Направлението включва услуги свързани със: съставяне на актове за раждане; акт за брак; акт за смърт;удостоверение за брак; удостоверение за родствени връзки; удостоверение за настоящ адрес; удостоверение за постоянен адрес.
Икономическа политика
Направлението включва услуги в: областта на икономическото развитие на Общината; работа с общинските дружества; земеделска земя; земеделска техника; ветеринарна практика.
ОБРАЗОВАНИЕ
Община Враца има добре изградена мрежа от образователни заведения. Учащите могат да получат начално, основно, средно и специално образование, както и да продължат образованието си във висши учебни заведения и колежи.

Природоматематическа гимназия
Езикова гимназия – Английски, Френски, Испански, Немски
Професионална гимназия по химични технологии "Мария Кюри"
Професионална техническа гимназия по механоелектротехника “Никола Вапцаров”
Професионална гимназия по строителство и архитектура
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство
Професионална гимназия по текстил и дизайн
Професионална гимназия по машиностроене
Спортно училище “Св. Климент Охридски”.

Здравеопазване и социални дейности
Здравеопазването на населението се осъществява от 11 лечебни заведения, 4 частни медицински центрове и 6 частни медицински лаборатории. Лечебните заведения в Областта са 27, а в град Враца 19. Във Враца се намира 60 % от общия леглови фонд на Областта.
Лечебните заведения на територията на Врачанската община, осигуряват за населението медицинска помощ и може да се класифицират по различни критерии като: квалифицирани, специализирани и тясно специализирани дейности, свързани с оказването на бърза, неотложна и редовна медицинска помощ; медико-социални домашни, поликлинични, стационарни, санаториални; диагностични, лечебни, профилактични, рехабилитационни; лекарски, стоматологични, фармацевтични, сестрински, лаборантски, зъботехнически и т.н.

Тук се намират единствените за Северозападния район на планиране специализирани лечебни заведения, каквито са: 1) Между-областен диспансер за онкологични заболявания със стационар; 2) Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания; 3) Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар; 4) Областен диспансер за психични заболявания.

Културен календар
В културния календар на град Враца са включени значими международни и национални форуми като:
Националният преглед на малките театрални форми - организиран от Община Враца и Драматично-кукления театър, финансово подкрепен от Министерство на културата.
Международният младежки любителски театрален фестивал "Време" - организиран от Младежки дом - Враца и подкрепен от Министерството на младежта и спорта
Младежкият музикален форум - организиран ежегодно от Филхармония –Враца
Общинските културни празници: Ботеви дни от 24 май до 2 юни, Празник на стара градска песен “Мара Врачанка”.

Културни институти
Културните институти в Община Враца са Държавната филхармония, Драматично-кукленият театър, Регионалният исторически музей с художествена галерия, Библиотека “Христо Ботев”, както и седемнайсетте читалища на територията на Общината. В Общината функционират: Дружество на Врачанските писатели, Задруга на майсторите на народни художествени занаяти – клон Враца, Представителство на СБХ, Клуб на културните дейци.

Спорт
Община Враца разполага с добре развита спортна база и структури на клубове за професионален спорт, а така също и спортно училище (VI - XII клас).
стадион с 25 000 места и 3 тренировъчни игрища;
тенис комплекс с 6 открити корта и покрит тенис корт с трибуни;
покрита лекоатлетическа писта;
плувни басейни - открит - с олимпийски размери;
покрит 25 метров и детски;
стрелбища - две - за малокалибрено и за пневматично оръжие;
зали за спортни игри – 2 ски – писти в местността “Пършевица”, 3 бр.;
   
Туризъм
Географското местоположение, богатата флора и фауна и уникалния карстов релеф, както и удобните транспортни връзки, са предпоставка за устойчивото развитие на туризма на територията на Природен парк Врачански Балкан. Туристическите продукти са свързани с алтернативния туризъм – планински, велосипеден, етнографски, спортен, орнитоложки, екологичен, с елементи от селски туризъм. Живописните села Паволче и Згориград разполагат с чудесно обзаведени селски къщи за развитие на селски туризъм. Тук както българските, така и чуждестранните гости могат да почувстват традиционното гостоприемство, да се възхитят на чудесната природа, да опитат вкусни и екологично чисти продукти, да дегустират местните вина.
Природни забележителности и защитени територии
Много са природните забележителности, които могат да се видят в града и околностите на Враца – Вратцата, от която града носи името си, пещерата Леденика, Околчица, където е загинал поетът - революционер Христо Ботев. В самия град са средновековните кули Куртпашова и на Мешчиите, датирани от ХVІ век.

Природен парк “Врачански балкан” - защитен обект с международно значение. Уникален природен комплекс с голямо биологично и ландшафтно разнообразие. Един от най-богатите в страната на пещери, пропасти и пещерна фауна, като повечето от пещерните видове са локални ендемити (не се срещат никъде другаде по света). От растителните видове 20 са включени в Червената книга на България.

Пещера “Леденика” - Пещерата “Леденика” е една от най-красивите у нас, обявена за природна забележителност и туристически обект с международно значение. Намира се на 16 км западно от Враца, на 820 м надморска височина.

Контакт с ОБЩИНА ВРАЦА
Адрес: 3000, Враца, ул. "Стефанаки Савов" 6
Телефони: 092/ 62 45 81, 62 45 82 (Централа)
Електронна поща: obshtinavr@bsbg.net

Кабинет на кмета
Тел.: 092 66 31 17
Факс: 092 62 70 85
E-mail: bubev@vratza.bg
Кмет - инж. Войслав Бубев

Internet: www.vratza.bg


На горе