EВРОПРОЕКТ на Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопански и индустриални предприятия в България
Начало
Еврофондове - "ОП"
Европроект Европроект
ОБЩИНА КАРНОБАТ
 
Обща информация и инфраструктура
Община Карнобат се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на Бургаска област. Административен център на общината е гр. Карнобат и включва 30 населени места с население в края на 2004 год. от 28843 души, от които 19682 живеят в гр. Карнобат.
Общата територия на община Карнобат е 806 кв.м. Релефът в по-голямата си част е равнинен, прорязан от долините на реките Мочурица и Русокастренска. В северната част се издигат две вериги от сравнително ниски /500-600м/ и разляти хълмове, които представляват последни разклонения на Карнобатско-Айтоската планина. На юг теренът преминава в равнина, с изолирани хълмове и теренни гънки и прелива в Карнобатската котловина. Южно от гр. Карнобат се издигат Хисарските възвишения /500 м./. Средната надморска височина на територията на общината е 174 м.
По своето географско местоположение община Карнобат и нейният център заемат значимо място в транспортно-комуникационната система на страната, като се обслужват директно от международен транспортен коридор №8. Тук се кръстосват пътищата за Източна и Западна България, а така също преминава и главна ж.п. линия с направление Шумен и Варна, което прави общината единствена ж.п. връзка между южните и северните части на Източна България.
Карнобат
Икономика и бизнес
Икономическото развитие на община Карнобат е свързано основно със селското стопанство. Районът е бил и се утвърждава като зърнопроизводителен. Тенденции към подем бележат трайните насаждения, основно лозя, и свързаното с това производство на вино и други алкохолни напитки. Добре е застъпено и животновъдството, най-вече овцевъдство, свиневъдство, отглеждането на крави, кози, птици, зайци, пчели.
От отраслите на промишлеността са застъпени основно хранително-вкусовата, машиностроенето и шивашката.
Община Карнобат има много добри условия и за развитие на хранително-вкусовата промишленост, като се има в предвид, че районът е предимно селскостопански. Традиционно тук са застъпени производство на спиртни напитки, зеленчукови и плодови консерви, брашно и хлебни изделия, млечни продукти, месни продукти, сладководна риба.
В икономическата база на общината съществуват резерви от неизползвани производствени мощности, трудови ресурси, производствени и складови площи.
Действащи предприятия на територията на общината  
“Карина" АД
Фирма “Карина” АД е основана през 1962 г. на базата на малки работилници за производство на шивашки изделия в Карнобат. През годините фирмата преминава през различни фази на държавна собственост - до 1996 г., когато е приватизирана 65%, а от 1999 г. е 100% частна.
Фирмата е специализирана в изработването на мъжки ризи и дамски блузи.
В "Карина" АД в момента работят 750 работници и служители както от гр. Карнобат, така и от околните населени места.
Конфекционна фабрика “Маркела”.
Фирмата работи от 1996 г. и е специализирана в производството на мъжки ризи и дамски блузи. В процеса на работа са заети 115 висококвалифицирани специалисти и работници със средна възраст 35 години. Разполага с техника на признати немски и японски производители.
“СИС Индустрийс”  
Компанията “СИС Индустрийс” край Карнобат произвежда и бутилира над 40 вида високо алкохолни напитки. В основата на цялата продукция е чистият зърнен спирт, произвеждан от рафинерия “ВИНС”. Три са основните марки, под които продукцията на “СИС Индустрийс” присъства на пазара:
“Савой клуб”. Марката е представена от водка, уиски, ром, джин и бренди, които се произвеждат по лиценз на втората по големина алкохолна фирма в Холандия UTO Nederland.
McCOY е марката на английската U.B.V. Midland Distillers Ltd. Под тази марка има българско производство на водка, джин и уиски.
“Карнобат” е местната марка, с която се идентифицират типично българските напитки: ракия, мастика и мента, в компанията на джин, бренди и водка.
Напитките от серията “Карнобат” отмерват и най – доброто съотношение “цена – качество” и имат добро пазарно присъствие.
Рафинерия “ВИНС” е единствената рафинерия за зърнен спирт и дестилати на територията на Балканския полуостров. Тя е изградена по идея на един от най-големите родни производители на високоалкохолни напитки – “СИС Индустрийс”. Технологичното оборудване е италианско и белгийско. Рафинерията разполага с модерна лаборатория за контролиране на входящата суровина и текущото производство. За опазване на околната среда към рафинерията е построена специална пречиствателна станция. Рафинерия “ВИНС” до момента е открила над 100 работни места с тенденция за увеличаване през следващите години.
“Винпром Карнобат” – изграждането на рафинерия “ВИНС” и колоните за дестилати слагат началото на още едно предприятие на територията на общината. “Винпром Карнобат” стартира собствено винопроизводство като капацитетът на новите мощности е за преработка на до 1000 тона грозде годишно. Амбицията е да се прави “бутиково” винопроизводство, с размерите на типичните френски изби. Новите съоръжения са на съвременно техническо ниво, производство на утвърдени български и европейски фирми.
“КАМТ” АД. Основната дейност на фирма “Карнобат агромашини и техника” е производство на почвообработващи машини и двигателни мостове за каропроизводството. В момента около 15-20% от продукцията се изнася. Има сериозна потребност от инвестиции за технологично обновление и повишаване на качеството.
“Металопак” АД. Произвежда метален амбалаж, опаковки и поцинковани домашни съдове. Разполага с модерна технологична линия на фирма “Саржиани” – Италия. Има капацитет за производство на големи количества от номенклатурата. Изделията се предлагат на вътрешния пазар и за експорт.
Завод за метални конструкции към “Монтажи” ЕАД – София. Предприятието изработва всякакъв вид среднотежки метални конструкции, заваръчен тип, за всички отрасли на икономиката. Изпълнявани са и се изпълняват поръчки за крупни обекти в страната, както и за износ.. Основният производствен корпус е с площ 10 декара. Има собствени лаборатории за химически анализ и механични изпитания на метала. Заводът е атестиран по DIN 18800-7 за работа по европейските стандарти.
Поземлени и горски фондове
 
Общо обработваемата земя в общината е около 540 х. дка, или средно на едно домакинство /11 666 бр./ се падат по 46 дка. Това показва, че съществуват реални условия за развитие на частно зърнопроизводство и животновъдновъдство.
По начин на трайно ползване най-голяма е площта на нивите – 512 230 дка, трайните насаждения са 22 152 дка, естествените ливади – 5 605 дка, мерите и пасищата на територията на общината са 103 365 дка.
Природо-климатичните условия в региона предопределят развитието на растениевъдството, главно към производството на зърнено-житни и фуражни култури. На значителни площи в общината се отглежда пролетен ечемик, царевица за зърно и силаж, овес, нахут, кореандър. През последните години се забелязва интерес и към атрактивни култури като рапица, мента, лавандула, но все още на малки площи – по-скоро експериментално. Има интерес и към отглеждането на захарно цвекло и памук. Значителен е делът на някои технически култури.
Лозарството също е отрасъл с традиции за общината. Почвено-климатичните условия са определящия фактор за благоприятното му развитие.
Екология и туризъм  
Екология  
Община Карнобат е с добра екологична характеристика, която се определя от благоприятните почвени, микроклиматични и санитарно-хигиенни условия. От 2000 г. на територията на община Карнобат са организирани два пункта, разположени в гр. Карнобат и обслужвани от мобилната имисионна лаборатория на РИОСВ – Стара Загора. Анализирането се извършва два пъти годишно.
Туризъм  
Община Карнобат разполага с възможности за развитие на културен и екотуризъм. Карнобатският регион със своите културно-исторически дадености: археологически паметници от праисторическата епоха и тракийската култура, атрактивната Карнобатска крепост Маркели, музейната мрежа в града, архитектурният комплекс от баня, джамия и часовникова кула в старинната част, църквата “Св. Йоан Богослов”, както и перспективата за посещения на природни обекти – Стралджанското блато, пясъчната кариера край с. Венец могат да се превърнат в основно звено на културен и екотуризъм в подножието на Източното Старопланиние. Посочените природни обекти и Карнобатската крепост Маркели са в непосредствена близост и това позволява достигането на синхронно развитие на културен и екотуризъм – рядко срещано явление в тази сфера.
   
1. Археологически и исторически обекти и културни забележителности
1.1. Карнобатската крепост Маркели.
Значим средновековен град, отстоящ на 7,5 км западно от град Карнобат. Характеризира се основно чрез: многопластов християнски комплекс в който се откроява уникален и без аналог раннохристиянски мартириум, и особено най-грандиозните до момента в България и на Балканския полуостров старобългарски землени съоръжения. В началото на ІХ в. Маркели е преобразувана в най-големият южен прабългарски лагер на юг от Стара планина. Крепостта предлага рядко срещани възможности за културен туризъм и масово посещение на групи – чужди и български специалисти и обикновени туристи за запознаване с достиженията на визанрийската и българската цивилизация.
1.2. Родна къща на писателя Димитър Полянов - единствената съхранена възрожденска къща от градски тип, строена през 70-те години на ХІХ в.
1.3. Родна къща на писателя Минко Неволин - изцяло реставрирана възрожденска къща, строена през 60-те години на ХІХ в.
1.4. Църквата “Св. Йоан Богослов” - построена върху мястото на изгорената от турците по-стара църква на 1.І. 1878 г. в българския център на Възрожденския Карнобат. Църквата е строена след 1878 г. от тревненския майстор Генчо Кънев. Впечатлява с оригинални архитектурни елементи и дърворезбения си иконостас – един от шедьоврите на майсторите от Дебърската школа.
1.5. Синанбейов хамам - турската баня в старата част на града е една от цялостно запазените сгради от Южна България – изградена е в третата четвърт на ХV в.
1.6. Джамия - известна като “Черната джамия”, построена на мястото на по-ранна през 1821 г.
1.7. Часовникова кула - оформяща архитектурния ансамбъл в старинната част на Карнобат. Построена през 1874 г. като градския символ на търговско-занаятчийския просперитет на града.
1.8. Еврейски некропол – намиращ се на 1 км южно от града е едно от последните свидетелства, представящи възрожденския Карнобат като център на еврейската колония в Югоизточна България. Каменната пластика и епиграфските надписи по надгробията дават ценна информация за колонията.
2. Природни забележителности, флора и фауна.
2.1. Стралджанското блато - част от най-голямото вътрешно блато в България –Стралджанското се намира на територията на община Карнобат. Характерно е с богатото си фаунистично и флористично разнообразие и концентрирането на голям брой видове с национална и международна природозащитна стойност.
2.2. Защитената местност “Лаликото” - западно от село Венец е рядко находище в страната на българския ендемит урумово лале.
2.3. Пясъчната кариера край село Венец – място за посещение на находище на останки от фосилни хоботни
3. Музейна мрежа
3.1. Исторически музей - възникнал през 1921 г. като археологическа сбирка. Днес музеят се състои от няколко отдела: Археология, Етнография, Художествен, Природа и История с богати фондове. Подготвя се пускането на експозиция “Археология”. В къща-музей “Д. Полянов” е развита временна експозиция “Етнография”, която запознава с богатството и регионалната специфика на народната култура в Карнобатския край и “Художествена”, представяща творбите на местни художници. Експозиция “Природа” е разположена в самостоятелна сграда в южния парк на града “Дядо Димчо баир” в комплекс със зоокъта.
3.2. Къща-музей “Димитър Полянов” - началото на експозиционната дейност е поставено през 1973 г. Притежава богат фонд, съдържащ ръкописи, документи, писма, снимки, книги, списания и вестници, вещи на Д. Полянов и семейството му, както и материали от и за карнобатски културно-просветни дейци
4. Традиционни поминъци и занаяти
Основни поминъци на населението в Карнобатския край са земеделието (предимно зърнопроизводство и лозарство) и скотовъдството (най-вече овцевъдство). Населението се слави с развъждането на местната прочута “карнобатска овца”, която се угоява лесно, месото й се продава по-скъпо от останалото овнешко месо, а благодарение на своя естествен червен цвят, вълната й без боядисване се преработва в прочутия “червен шаяк”. Основните поминъци до голяма степен обуславят занаятчийството, което се развива най-вече в края на втората четвърт на ХІХ в., и то главно в града. Много от занаятите, като суватчийство, салханджийство, ягджиийство, сапунджийството, свещарството са свързани с преработката на продуктите от скотовъдството. Наличието на големи количества суровини – растителни и животински – благоприятстват високото развитие на домашното тъкачество в района.
Характерни за града са и абаджийството, гайтанджийството, кожухарството и еминджийството, макар и по-ограничени в сравнение с други райони. Развиват се и каменоделството, ковачество, мутафчийството, бъчварството. От художествените занаяти се развива златарството, чиято продукция задоволява предимно местни нужди.
Разположен на оживено кръстовище, през Възраждането Карнобат израства като голямо търговско средище. Тук се организира един от най-известните през ХVІІІ и ХІХ в. панаири – Карнобатският панаир. На него идват да предлагат и купуват и турски, гръцки и еврейски търговци. Те носят разнообразни стоки и много принадлежности за коне. Местните производители участват със селскостопански продукти - пшеница, пастърма, лой, сирене, кашкавал, пушено и солено месо. По време на панаира се открива и голям пазар на добитък, на който е докарван едър и дребен добитък не само от околните села, но и от Делиорман, Герлово, Тузлука и др.
5. Лов и риболов
На територията на общината се намира Стралджанското блато, което се характеризира с богатото си фаунистично и флористично разнообразие и концентрирането на голям брой видове с национална и международна природозащитна стойност.
Защитената местност “Лаликото” се намира западно от с. Венец. Създадена е да защити находището на българския ендемит урумово лале.
Районът се характеризира и с богато разнообразие от дивеч, което е добра предпоставка за развитие на ловния туризъм. Срещат се основно: бозайници - сърна, дива свиня, чакал, лисица, язовец, пор, заек; птици - ястреб, сокол, яребица, пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб глухар, сови (защитен вид) и др. През пролетния и зимния прелет в района стационират различни видове облетен и водоплаващ дивеч - бекаси, диви патици, по-рядко гъски. Общата ловна площ е 57 700 ха. Стопанисването и се извършва от ловно-рибарско дружество Карнобат.
Риболовът е съсредоточен основно по изкуствените водоеми, където се лови шаран, каракуда, скобар и др.
В землището на община Карнобат се намират 83 202 дка гори и 80 водоема, подходящи за излети, лов и риболов.
5. Асоциации, членства, побратимени градове и партньорства:

Община Карнобат членува в Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Регионалната асоциация на общини “Тракия”, успешно си сътрудничи с други фондации и организации. Има изградени партньорски взаимоотношения с нестопански организации при разработване на предложения за проекти по конкретни програми, които са гаранция и предпоставка за тяхното успешно реализиране.

Водени от приятелството и традиционните отношения на сътрудничество между Република България и Република Турция, община Карнобат и община Хайраболу имат сключен договор за сътрудничество и взаимопомощ. В него са залегнали полезни за развитието на двете общини договорености в областта на културата, околната среда. Създадени са контакти и делови отношения между държавни и частни фирми от двете страни в сферата на икономиката, търговията и туризма.


 
Актуални координати:  
Община Карнобат  
г-н Желко Дерменджиев
гл. експерт - програми и резвитие

 
бул. “България” 12  
8400 - Карнобат  
Телефон - (0559) 2-28-03, 2-28-73;  
Факс - (0559) 71-65  
Е-mail: karnobat@mail.bg  
Интернет - http://karnobat.acstre.com
 
 

На горе